Aktuality

LETNÍ PROVOZ

 

Přihláška na jednotlivé turnusy

zde: Letní provoz

Provoz od 27.7. do 21.8.2020

--------------------

ZÁPIS

Zápis do naší MŠ probíhá elektronicky.

První formulář přihlášky je vyjádřením zájmu, nikoli

finální zápis do MŠ. Nástup do MŠ je možný v průběhu celého

roku, pokud kapacita dovolí.

PŘIHLÁŠKA MŠ KOŠÍK

--------------------

STIPENDIJNÍ PROGRAM 

PRO PŘEDŠKOLÁKY

Přihláška a informace o stipendijním 

programu naleznete zde: Stipendijní program

Cena 6 900,-/měsíc - volná místa 6/10

--------------------

Pohádky

--------------------

Čerpání fondů EU

 

Školní řád

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy
 

Děti mají právo na:

 • poskytnutí ochrany a bezpečí
 • uspokojení potřeb (potřeba jídla, pití, odpočinku, soukromí, pohybu)
 • respektování individuality
 • výběr činností na základě vlastní volby
 • dostatečný prostor ke sdílení svých zážitků (komunikaci obecně)
 • na adaptační režim
 • ochrany osobnosti

Zákonní zástupci mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s učitelkou být přítomni vzdělávacím činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo s ředitelkou
 • přispívat svými návrhy k obohacení vzdělávacího obsahu (ŠVP)
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu
 • být informováni prostřednictvím nástěnek a společných setkáních o prospívání svého dítěte
 • zapojovat se aktivně do řešení problémů ve škole
 • na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů

Zákonní zástupci jsou povinni:

 • zajistit řádnou docházku dítěte do mateřské školy
 • předávat dítě osobně pedagogické pracovnici
 • včas nahlásit jakékoli změny v chování dítěte, změny zdravotního stavu dítěte
 • včas nahlásit případné změny v důležitých datech a údajích (změna bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny...)
 • v daných termínech platit úplatu za vzdělávání a stravné
 • včas omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole
 • zajistit, aby dítě nepřinášelo do mateřské školy nebezpečné (špičaté, ostré) či drahé předměty
 • informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • respektovat pravidla slušného chování při pobytu v areálu mateřské školy
   

Vzájemné rozhovory mezi zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky probíhají individuálně v ranních nebo odpoledních hodinách provozu mateřské školy nebo při akcích pořádaných mateřskou školou. Obě strany dbají zásady, že se nehovoří před dítětem o jeho problémech.

Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, sociální sítě, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku

Rozpis akcí je zveřejněn v září (na 1.pololetí) a v lednu (na 2.pololetí) na webových stránkách a nástěnce mateřské školy.  

Zákonní zástupci jsou povinni informovat neprodleně mateřskou školu při výskytu infekčního onemocnění. Mateřská škola tuto informaci zprostředkuje ostatním zákonným zástupcům.

Pokud dítě onemocní během pobytu v mateřské škole, pracovník mateřské školy neprodleně informuje zákonného zástupce. Z tohoto důvodu musí zákonný zástupce pravidelně aktualizovat kontakty, na kterých je během dne k zastižení. Zákonný zástupce zajistí odvedení dítěte z mateřské školy.

V případě úrazu dítěte, je neprodleně informována ředitelka školy a zákonný zástupce dítěte. Úraz je zaznamenán v knize úrazů, která je uložena v ředitelně školy.

V případě jakékoli nespokojenosti s postupem zaměstnanců, je ředitelka připravena řešit stížnost na půdě školy, a to bezodkladně.

Povinné předškolní vzdělávání

K docházce do mateřské školy jsou přijímány děti s povinností předškolní docházky. Uvolnit dítě z předškolního vzdělávání může rodič písemně nebo na emailem určený pro omluvy dětí. Předškolní docházka probíhá denně od 8.00 do 12.00. Nepřítomnost dětí musí být řádně omluvena v omluvném listu. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Žádost o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání na dobu delší než tři dny se podává k rukám ředitele školy nejpozději 14 dní před uvolněním dítěte.

Individuální vzdělávání je možné po osobní domluvě s ředitelkou školy.

Školní řád